Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Holding A&M Group en haar verdelers, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van A&M Group, haar verdelers en haar informatieleveranciers.
De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Holding A&M Group. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.


Wettelijke bepalingen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de Holding A&M Group, Herkenrodesingel 10 - 3500 Hasselt, BTW : BE 0895.260.015, later A&M Group genoemd. Gelieve in geval van enige problematiek contact op te nemen via: E-MAIL: info@anmgroup.be


Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet- toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van A&M Group uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.
Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van A&M Group.
A&M Group behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte gebracht worden.


Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

A&M Group, haar verdelers en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud,

technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van A&M Group en haar verdelers.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat A&M Group en haar verdelers elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, A&M Group en haar verdelers wijzen echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. A&M Group en haar verdelers behouden zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van A&M Group en haar verdelers in en kunnen de concessiehouders niet binden. Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.
Gelieve contact te nemen met uw verdeler teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.
De gebruiker erkent dat A&M Group en haar verdelers het recht hebben om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.


Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en A&M Group en haar verdelers bieden geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat A&M Group en haar verdelers zich akkoord verklaren met de inhoud en A&M Group en haar verdelers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat A&M Group en haar verdelers geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van A&M Group en haar verdelers, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.


Verwerking van persoonsgegevens

U kunt de privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van A&M Group en haar verdelers (zie hieronder) nalezen.

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.


Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zullen A&M Group en haar verdelers gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de website gekomen is.


Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.
Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd zijn.


Controle-instantie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie De Algemene Directie voor het KMO-Beleid WTC III
Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel
Tel: (+32) 02/208 32 11